EST

Korrektne õigekiri kõnes ja kirjas

Kestvus 1 päev, samuti sobib moodulina kõikide teiste koolituste raamesse
Grupi suurus 10-20 inimest, suuremate gruppide puhul on suurem rõhk loengul ja grupiaruteludel
Koolitusi võimalik tellida eesti keeles
Meetodid: loeng, kõneharjutused, grupiarutelud, tekstianalüüs

Kas meile tullakse järgi või järele? Kumb on õige, kas enne või ennem? Kas nõuame hüvitust või hüvitist? Kas õigesti või õieti rääkimine on soovitav või soovitatav? Kas peame järgima juhiseid või juhendeid? Kas enamus või enamik inimesi teeb neis valikutes vigu?

Hea avaliku esinemise lahutamatuks osaks on oskus end korrektselt väljendada nii kõnes kui kirjas. Kuulajatena olete kindlasti tähele pannud, kui häirivad võivad olla elementaarsed keelevead. Teisalt pakub eesti keeles leiduvate retoorikavõtete oskuslik kasutamine kõnelejale võimaluse oma sõnumit veelgi ilmekamaks ja veenvamaks muuta. 
 
Käsitleme järgmisi teemasid: 
  • analüüsime sagedasti esinevaid õigekirjavigu;
  • otsime kõneharjutuste ja tekstianalüüsi teel peamisi stiilivigu;
  • anname ülevaate peamistest retoorikavõtetest ja nende kasutamisvõimalustest;
  • näitame, milliste võtetega muuta suuline või kirjalik tekst huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. 
Koolituse läbinu:
  • suudab vältida peamisi eesti keeles esinevaid õigekirjavigu;
  • suudab ära tunda tekstides ja kõnedes esinevaid stiilivigu ja oskab neid vältida;
  • teab peamisi kõnedes kasutatavaid retoorikavõtteid ja oskab neid praktikas kasutada,
  • oskab kasutada võtteid kirjalike ja suuliste tekstide muutmiseks huvitavamaks ja mitmekülgsemaks.
Korrektse õigekirja koolitus võib olla nii eraldiseisev koolitusmoodul kui osa avaliku esinemise kursusest algajatele ja edasijõudnutele.